Regler for raceudstillere på Børn & Dyr på Bregentved den 29.–30. juni 2024.

1. Udstillingens omfang og karakter

På Børn & Dyr på Bregentved, der afholdes i dagene den 29. og 30. juni arrangeres en udstilling for forskellige raceforeninger som specialudstillinger.

Den udstillede avlsforening udpeger en kontaktperson, som under planlægningen og

på dyrskuets dage samarbejder med Børn & Dyr på Bregentveds ledelse.

Dyrskuets åbningstid for besøgende er lørdag fra kl. 9.00 til 19.00 og søndag fra kl. 9.00 til kl. 18.00.

Nedtagning af stande må ikke påbegyndes før kl. 18.00, søndag.

 

2. Bestilling og fordeling af stande

Bestilling af udstillingsplads foretages elektronsik sammen med vores øvrige udstillere HER.

Tilmelding senest den 1. juni 2024. Den ønskede dyrerace anføres.

Pladser for udstillerne er aftalt på mødet for specialudstillere i foråret, og kan derefter kun ændres efter aftale med Lars Jensen. Evt. campingvogn til dyrenes nattevagt skal aftales nærmere med Lars Jensen.

Pris.  Det koster 600 kr. pr. art at udstille. Kommer man som enkeltudstiller (uden raceforening) er prisen kr. 300. Alle udgifter fraregnet hø/halm og indsyning, påhviler udstilleren.

 

3. Dyrlægeindsyning

Børn & Dyr på Bregentved arrangere og betaler dyrlægeindsyning, som skal overholdes, fredag den 28. juni (tidspunkt kommer senere). Der kan ikke indsynes flere gange i løbet af dyrskuet. Skulle der være behov for yderligere indsyning og/eller dyrlægebesøg, betales disse af udstilleren. Hver avlerforening skal stille med én mand til hjælp ved dyrlægeindsyningen. Der skal udfærdiges en udstillerliste over hver enkelt udstillers dyr med udstillingsnummer og navn på det pågældende dyrs ejer samt for klovbærende dyr CHR-nummer og besætningsnummer. Listen skal sendes til Børn & Dyr på Bregentved (kontakt@bornogdyr.dk) snarest muligt og senest den 19. juni. Der udstilles efter gældende veterinære regler som på Roskilde dyrskue.

 

4. Tildeling af armbånd

Kvæg, heste, geder og får kan max udstille 6 dyr pr. race. Der tilsendes 1 armbånd pr. udstiller, kødkvæg dog 2 armbånd, hvis der er kalv med.

Der er ikke max. for hvor mange kaniner, marsvin, fjerkræ og andre smådyr der kan udstilles, men der udleveres max. 20 armbånd pr. art. Yderligere armbånd koster kr. 50 pr. stk. Dog kun til udstillere i henhold til udstillerliste.

Et armbånd kan bruges af 1 person i 2 dage. Der skal således på tilmeldingsblanketten oplyses antallet af udstillere/udstillernr. Udstiller du som enkeltudstiller (uden raceforening) får du 2 armbånd.

Armbånd skal sidde omkring håndleddet. Et ubrugt armbånd kan efter aftale byttes til 2 gæstekort udstedt af dyrskuet.

Børn & Dyr på Bregentved betaler ikke for armbånd til dommere i interne konkurrencer i de forskellige arter.

Gæstekort kan bestilles sammen med stadepladsen. Kortene virker på den måde, at udstilleren kan uddele dem til personer, de ønsker at give gratis adgang til dyrskuepladsen. Kun gæstekort, hvor den pågældende avlsforening har stemplet, giver adgang. Opkrævningen til foreningen for gæstekort, finder sted søndag eller snarest efter dyrskuet, efter følgende priser: for 1 - 20 stk. 65,- kr. pr. stk., for 21 - op 60,- kr. pr. stk. Børnegæstekort kr. 20,- uanset antal.

 

5. Foder

Udstillere skal selv medbringe foder til deres dyr i udstillingsdagene. Der vil være halm, hø og vand til rådighed.

 

6. Optagelse i programmet /tidl. katalog

Der vil i programmet være en fortegnelse over udstillende avlsforeninger med henvisning til kontaktperson. Optagelse i programmet vil kun finde sted, hvis tilmeldingen er modtaget rettidigt.

 

7. Tilkørsel og opstilling af udstillingen

Tilkørsel af udstillingsmateriel og opstilling af udstillingen kan påbegyndes lørdag før dyrskuet og skal være afsluttet senest fredag før dyrskuet, kl. 21.00. 

Materialer til bomme og stalde stilles til rådighed af Børn & Dyr på Bregentved.

Opstilling/nedtagning af staldene samt oprydning efter udstillingen påhviler udstillerne.

 

Al kørsel på pladsen skal foregå ad de afsatte veje med størst mulig hensyntagen til terrænets bæreevne.

 

Udstillere, der benytter pælebor ved opstilling af flagstænger eller på anden måde graver dybe huller, må først indhente tilladelse i bureauet.

Huller skal ved udstillingens nedtagning efterfyldes og stampes med sand, der er til rådighed samt pålægges græstørven igen. Udstillerne er pligtige til at aflevere arealet rengjort og reetableret.

 

8. Hjemtransport

Hjemkørsel af dyr må ikke ske før søndag kl. 18.00. Klovbærende dyr læsses på pladsen og alle dyr indgår i det af hjælperne planlagte udtransportsystem sammen med firmaer og børn. 

Alle udstillingsgenstande skal være fjernet og pladsen ryddet senest onsdag efter dyrskuet kl. 16.00. Efter denne dag vil dyrskuet uden yderligere varsel eller ansvar, fjerne de efterladte genstande og regningen herfor sendes til pågældende avlsforening.

 

9. Indkørselstilladelse

Indkørselstilladelse, hvoraf der max kan udstedes én pr. avlsforening, skal ligge i forruden på den bil, der anvendes. Ind- og udkørsel til udstillingen med person- eller anden vogn, tilhørende udstillere, kan kun finde sted før kl. 9.00 og efter kl. 18.00 (lørdag dog kl. 19.00) og kun med vogne med indkørselstilladelse liggende i forruden. Parkering uden for egen stand på veje og rabatter er ikke tilladt og vogne med indkørselstilladelse må ikke benyttes til intern kørsel på dyrskuepladsen.

 

10. Bestemmelser under udstillingen

Det henstilles til udstillerne at holde den tildelte stand bemandet i begge udstillingsdage fra kl. 9.00 til kl. 19.00 om lørdagen og fra kl. 9.00 til kl 18.00 om søndagen.

Reklamering eller demonstration uden for egen stand må ikke finde sted uden særlig aftale med formanden for raceudstillingsudvalget.

 

Vi opfordrer udstillere til at lave en så imødekommende og faglig stand som muligt.

Pladsen er indhegnet. Dyrskuet har tilsyn og nattevagt på pladsen, fra 21.00 til 7.00 torsdag til mandag. Dyrskuet påtager sig intet ansvar mandag efter kl. 7.00.

 

Dyrskuet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på personer eller ting, herunder tab ved hærværk, tyveri eller brand. Har udstilleren egne nattevagter, der overnatter på standen skal dette anmeldes til den tilsynsførende konsulent i Bureauet.

Personovernatning på udstillingsarealet udover evt. nattevagt er ikke tilladt.

 

11. Almindelige bestemmelser

Enhver udstiller er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, han, hans personale, eller de ham tilhørende eller hans personale anvendte effekter, der befinder sig på udstillingsarealet, forvolder.

 

FORSIKRING af enhver art påhviler udstilleren.

 

Indskrænkning i udstillingens omfang eller varighed som følge af forbud fra myndighederne eller andre forhold af uforudsigelige og tvingende art, medfører ingen ret til eller krav på erstatning.

Alle stridigheder vedrørende udstillingen afgøres inappellabelt af dyrskuets ledelse med udelukkelse af rettergang.

Dyrskuets ledelse forbeholder sig ret til at ændre og supplere ovennævnte udstillingsregler.

- Lars Jensen

 

Kontakt

Henvendelse angående raceudstillingen bedes rettet til: larshjensen@c.dk

SES VI IKKE FØR, SES VI PÅ BØRN OG DYR 29.-30. JUNI 2024

Vores samarbejdspartnere