På Børn og Dyr på Bregentved går ca. 13.000 gæster rundt mellem spændende salgsboder, stande og madboder. Så hvorfor ikke vise dem din virksomhed og dine produkter?

Måske du sælger traktorer, maskiner og redskaber til landbruget, byggematerialer, inventar, grønne energiløsninger eller artikler inden for hobby, fritid og have? Eller måske du har børnefamilier som målgruppe? Det kan også være ar du sælger biler, trailere eller campingvogne. Vi giver dig på Børn & Dyr på Bregentved mulighed for at komme i dialog med en masse potentielle kunder.

Prisen for stand leje varierer efter standens størrelse. Som noget nyt indførte vi i 2023 online booking, hvor du kan vælge placering og flere tilkøbs muligheder. Børn & Dyr forbeholder sig retten til at flytte rundt på udstillere i henholdt til pladsens helhedsindtryk. Udstillere kompenseres økonomisk såfremt standpris og placering ændres væsentligt.

Obs på at der er tilmeldingsfrist den 1. juni 2024. 

Tilmeld dig som firmaudstiller ›


Regler for firmaudstillere


Udstillingens omfang og karakter

På Børn & Dyr på Bregentved, der afholdes i dagene 29. og 30. juni 2024 arrangeres en udstilling omfattende traktorer, maskiner og redskaber for landbruget samt byggematerialer, inventar og artikler inden for hobby, fritid og camping. Kun salg af nye varer. For tivolilignende aktiviteter gælder særlig aftale.

Af traktorer, maskiner og redskaber kan kun udstilles fabriksnyt materiel, som er forsynet med originale, tilgængelige fabriksnumre, og som enten er fremstillet i Danmark eller indført af de pågældende udenlandske fabrikkers generalrepræsentanter. Dette gælder også for traktorer og lign. på hvilke primært fremvises maskiner, redskaber og tilbehør.

Som udstillere kan kun den pågældende fabrikant, generalrepræsentant, eller disses forhandlere deltage. Det er tilladt udstillere, der forhandler samme fabrikat at være sammen om en stand. Børn & Dyr på Bregentved er berettiget til at afvise udstillere, vi ikke ønsker skal deltage, samt genstande der efter ledelsens skøn ikke egner sig for udstillingen, eller hvortil der ikke kan skaffes plads.

Bestilling og priser på stande

Bestilling af stande sker online her, og her kan du også priser og standstørrelser.

Tilmeldingsfrist er den 1. juni 2024.

Udstillerne er forpligtigede til at modtage de af Børn & Dyr på Bregentveds udstillingsudvalg tildelte pladser. Enhver art af fremleje, udlån eller ombytning af stande er kun tilladt efter nærmere aftale med udstillingsudvalget.

Vær opmærksom på, at vi ikke er på en fodboldbane, men en fold, hvor der til hverdag går dyr. Forvent derfor, at underlaget kan være lidt uvænt, og at tærrænet nogle steder skråner lidt. Det kan, nogle steder, give en smule udfordring for telte over 6 meter i facade.

 

Børn & Dyr på Bregentved ER FRITAGET FOR MOMS

Gæstekort

Gæstekort kan du bestille sammen med standpladsen. Gæstekort kan af udstilleren uddeles til personer, som de ønsker at invitere til standen/dyrskuet.
Kun gæstekort med udstillerens stempel er gyldige.

Gæstekort afregnes ved dyrskuets afslutning og priserne er:

  • 1 – 20 stk. gæstekort kr. 85 pr. stk.
  • 21 gæstekort og flere kr. 80 pr. stk.
  • Børnegæstekort kr. 20 pr. stk. uanset antal.

Optagelse i programmet

Der vil i dyrskuets program blive vist en fortegnelse over udstillerne med firmanavn og stand nummer. Optagelsen i programmet vil kun finde sted, hvis tilmelding er modtaget rettidigt.

Tilkørsel, opstilling og nedtagning af udstilling

Tilkørsel og opbygning af standene kan påbegyndes mandag før dyrskuet, og skal være afsluttet fredag før dyrskuet kl. 21.00.
Al kørsel på pladsen skal foregå ad de afsatte veje med størst mulig hensyntagen til terrænets bæreevne.
I tilfælde af dårligt vejr, forbeholder dyrskuets ledelse sig ret til at afvise udstillingsmateriel, hvis det skønnes at ødelægge pladsen.
Der er nedgravede elkabler på pladsen. Udstillere der benytter pælebor ved nedsætning af flagstænger eller på anden måde graver dybe huller, skal først indhente tilladelse hos den tilsynsførende konsulent i bureauet.
Afgravede græstørv skal transporteres til udstillingens affaldsplads og må ikke anvendes til fyldning eller dækning af flagstangshuller o. l. Sådanne skal ved udstillingens nedtagning efterfyldes og stampes med sand, der er til rådighed. Udstillerne er pligtige til at aflevere arealet rengjort og reetableret.
På pladsen forefindes elektricitet. 230 volt er indregnet i prisen. Pris for tilslutning af 400 volt er kr. 600,- pr. stand.
Udstillerne bør selv medbringe mindst 50 meter gummikabel.

Nedtagning af udstillinger eller fjernelse af udstillingsgenstande må ikke ske før søndag efter kl. 18.

Alle udstillingsgenstande skal være fjernet fra dyrskuepladsen senest onsdag efter dyrskuet kl. 16.00. Efter denne dag vil dyrskuet uden yderligere varsel eller ansvar, fjerne de efterladte genstande og regningen herfor sendes til pågældende udstiller.

Indkørselstilladelse

Der udstedes en indkørselstilladelse pr. stand.
Ind- og udkørsel til standene med person- og servicevogne tilhørende udstillere kan i dagene kun finde sted før kl. 9.00 og efter kl. 19 lørdag og efter kl. 18 søndag og kun med vogne med indkørsels-tilladelse påklæbet forruden. Vogne med indkørselstilladelse må i åbningstiden ikke benyttes til intern kørsel på pladsen.
Parkering på pladsen uden for egne stand og på veje og rabatter er ikke tilladt.
Indkørselstilladelsen er ikke gyldig som personlig adgang.

Bestemmelser under udstillingen

Det henstilles til udstillere at alle stande holdes bemandet i dyrskuets åbningstid, som er kl. 9.00 - kl. 19.00 lørdag og kl. 9.00 til 18.00 søndag. Annoncering uden for egen stand må ikke finde sted.

Pladsens areal er indhegnet. Dyrskuet har tilsyn og nattevagt på pladsen fra torsdag kl. 21.00 til mandag kl. 7.00. Derefter påtager dyrskuets sig intet ansvar dyrskuet påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på personer eller ting, herunder tab ved hærværk, tyveri eller brand. Har udstilleren egne nattevagter og eller overnatter på standen, skal dette anmeldes til den tilsynsførende konsulent i bureauet.

Det er forbudt udstillere at sælge levnedsmidler og kioskvarer (is, snacks og lign.)
Uddeling af gratis smagsprøver, koordineres med den tilsynsførende konsulent.

Almindelige bestemmelser

Enhver udstiller er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver skade, han, hans personale, eller de ham tilhørende eller af hans personale anvendte effekter, der befinder sig på udstillingsarealet, forvolder.

FORSIKRING af enhver art påhviler udstilleren.

Det er udstillers egen pligt at leve op til regler fra brandmyndighederne og indhente nødvendige tilladelser. Telte over 100 m2 skal have certifikat som skal afleveres til dyrskuet samtidig med betaling.

Indskrænkning i udstillingens omfang eller varighed som følge af forbud fra myndighederne eller andre forhold af uforudselig og tvingende art, medfører ingen ret til reduktion af standleje eller krav på erstatning.
Alle stridigheder vedrørende udstillingen afgøres inappellabelt af dyrskuets ledelse med udelukkelse af rettergang.

Dyrskuets ledelse forbeholder sig ret til at ændre og supplere ovennævnte regler.

 

Henvendelse angående Firmaudstillingen bedes rettet til:
Jesper Juul Nielsen tlf.: 60218071 eller på mail: bornogdyr@jasikkerhed.dk eller kontakt@bornogdyr.dk

Tilmeld dig som firmaudstiller ›

SES VI IKKE FØR, SES VI PÅ BØRN OG DYR 29.-30. JUNI 2024

Vores samarbejdspartnere