Sundhedsregler som gælder ved deltagelse på Børn&Dyr på Bregentved

For at undgå smittespredning gælder en række regler for deltagelse på dyrskuer. Reglerne skal beskytte sunde dyr og besætninger mod smitte fra dyr eller besætninger med sygdomme.
Sundhedsreglerne er lavet for at undgå smittespredning, så smittefrie dyr eller besætninger beskyttes mod smitte fra dyr eller besætninger, der har sygdomme.
FOR ALLE DYREARTER GÆLDER DET AT DYR HAR TEGN PÅ SMITSOMME SYGDOMME ELLER UTØJ VIL BLIVE AFVIST VED INDSYNING

Læs sundhedsreglerne for:
KVÆG
FÅR OG GEDER
HESTE
KANINER
FJERKRÆ
KATTE
KVÆG
Alt kvæg skal være øremærket og registreret i CHR-registret efter gældende regler.
For besætninger, som har dyr stående i besætningen, der er importeret inden for de sidste 12 måneder, skal lovmæssige krav til særlig overvågning for IBR og BVD overholdes. Desuden skal SEGES’ retningslinier i forbindelse med import af kvæg overholdes.

Indsyning
Alle dyr skal synes af en dyrlæge ved ankomsten til skuet. Kun sunde dyr kan udstilles. Smitsomme sygdomme som f.eks. vorter, skab, ringorm, klovbrandbylder eller digital dermatitis vil medføre, at dyrene ikke får adgang til skuet.

Dyr må ikke tilføres skuet fra besætninger, hvor besætningsejer er vidende om, at der er smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella, mycoplasma eller B-streptokokker. Dyr med kliniske tegn på paratuberkulose kan ikke tilføres skuet.

Køer og kvier, der har kastet indenfor de sidste 14 dage forud for skuet, må ikke tilføres skuet.
Transport
Køer og kvier må ikke transporteres de sidste 30 dage af drægtighedsperioden. Køer anses ikke for transportegnede før 15 dage efter kælvning. Der må ikke transporteres kalve til dyrskuer, før de er 14 dage gamle.
Salmonella
Generelle regler for deltagelse i dyrskue
Besætninger, hvori dyret/dyrene er registreret og udstilles fra, skal have været i salmonellaniveau 1 i minimum 7 mdr. før dyrskuet.

Alle udstillede dyr skal have opholdt sig vedvarende i en Salmonella Dublin niveau 1-besætning de seneste 7 måneder før skuet.

Kvæg fra kødkvægsejendomme og ejendomme med gamle husdyrracer
Ingen yderligere krav.

Andre besætningstyper
Salmonella Dublin niveaugivende prøver skal være udtaget indenfor 12 måneder før flytning.
For mælkeleverende ejendomme skal 4 tankmælksprøver være udtaget med mindst 3 ugers mellemrum, og seneste prøve skal være udtaget højst 1 måned før dyrskuet.

For ikke-mælkeleverende besætninger afhænger antallet af prøver af besætningsstørrelsen (1 – 8 prøver). Slagteblodprøver kan indgå. Prøver af kalve <3 mdr. kan ikke indgå i stikprøven, der anvendes til at bekræfte besætningens status.

For kvæg af malkerace gælder, at dyret/dyrene, der skal tilføres dyrskuet, skal undersøges ved blodprøve for forekomst af salmonellaantistoffer. Blodprøverne skal være udtaget højst 6 måneder før dyrskuet. Hvis der ved blodprøverne findes dyr med positivt resultat (≥ 50 ODC%), sættes besætningen i niveau 2 og kan ikke udstille på dyrskuet. Kalve under 3 måneder, der skal tilføres dyrskuet, skal også undersøges for salmonellaantistoffer.
Mycoplasma
Besætninger, der er fundet smittet eller mistænkt for smitte med Mycoplasma bovis, kan ikke deltage i dyrskuer. Hvis der er konstateret mycoplasma i besætningen indenfor de seneste 6 måneder før skuet, og der i den forbindelse er fundet alvorlige symptomer på ledbetændelse, yverbetændelse og mellemørebetændelse, må der ikke udstilles dyr fra besætningen.

Mælkeleverende besætninger med negativ mycoplasmaprøve (PCR) ved den seneste nationale tankmælksovervågning (foretages henholdsvis omkring månederne april og september, grænseværdi for PCR ct ≥ 37) kan uden videre deltage i dyrskuer.
Mælkeleverende besætninger med positiv mycoplasmaprøve ved seneste nationale tankmælksovervågning eller anden positiv tankmælksprøve kan deltage, hvis en efterfølgende tankprøve er negativ ved både PCR og ELISA undersøgelse. Grænseværdien for PCR er ct ≥ 37 og for ELISA ≤ 50 ODC%. Prøven bør udtages direkte fra tanken af uvildig person eksempelvis dyrlæge eller kvalitetsrådgiver.
B-streptokokker
Der kan ikke udstilles dyr fra besætning i B-streptokok registret. Besætningen, hvori dyret er registreret og udstilles fra, skal have været fri for B-streptokokker i minimum 3 måneder, når dyret ankommer til dyrskuet. Tjek eventuelt ved opslag i CHR-registret.

7/30 dages reglen
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at

• man ikke må flytte kvæg fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og
• kvæg, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.
Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at kvæg, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.
Udstationering
Besætningsejer skal udstationere dyret til skuets CHR. nr. med en kode 50 og hjemtage det igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.

FÅR OG GEDER

Alle får og geder skal være øremærket og registreret efter gældende regler.

7/30 dages reglen
7/30 dages reglen er en generel regel, der effektivt begrænser smittespredning med alvorlige smitsomme sygdomme mellem besætninger. Reglen betyder, at

• man ikke må flytte får eller geder fra en besætning, før der er gået mindst 7 dage siden der sidst kom dyr ind i besætningen, og
• får og geder, som er flyttet til besætningen, ikke må fraflyttes besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.
Dyr, der deltager i dyrskuer, er undtaget fra den generelle 30 dages regel. Det betyder, at får og geder, som har deltaget i et dyrskue, kan flyttes til et andet dyrskue efter mindst 7 dage. Der kan altså udstilles på forskellige dyrskuer med 7 dages mellemrum under forudsætning af, at resten af sundhedsreglerne er opfyldt.
Får og geder skal møde med gyldigt sundhedsdokument.

Udstationering
Besætningsejer er ansvarlig for at flokflytte dyret eller dyrene til skuets CHR. nr. med en kode 50 og hjemtage igen med en kode 51 i Dyreregistrering eller på besætningsblokken.

Importerede dyr:
• Import af dyr skal ske i overensstemmelse med officielle regler og Sundhedsprogrammet for Får og Geder
• Dyret/dyrene skal derfor mindst være importeret 12/15 måneder før skuets afholdelse.
• Er der importeret dyr til besætningen inden 12 måneder før skuet, kan der ikke udstilles dyr
• Besætninger, der har købt fra importbesætninger, er under samme regler.
Maedi
Der må kun udstilles dyr fra besætninger, der har M3-status. Gyldig M3 attest medbringes og forevises ved indsyning.

Scrapie
Der er ingen særlige krav, dvs. alle besætninger må udstille dyr (jf. EU-forordning 630/2013). Dette indebærer, at besætninger, som ønsker at eksportere via blå øremærker (DAKA), ikke kan deltage.

Salmonella
Hvis du også har kvæg i din besætning, skal den have været i salmonellaniveau 1 i min. 7 mdr.

Skab og lus
Dyr med lus eller skab vil blive afvist.

Drægtighed/kastning
Får/geder, som påregnes at skulle læmme inden for 15 dage før dyrskuet, må ikke transporteres, og får/geder, der har kastet inden for de sidste 21 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage.

Smitsomme sygdomme
Dyr fra besætninger med følgende sygdomme kan ikke udstilles: Orf, ondartet klovsyge, andre klovspalte infektioner, skab, smitsom øjenbetændelse og byldesyge.
Får/geder fra besætninger, hvori der har været udbrud af smitsomme sygdomme inden for de sidste 14 dage forud for dyrskuet, må ikke deltage. Hvis denne regel overtrædes, kan besætningsejeren drages til ansvar.
Ejererklæring vedrørende sundhed i besætningen skal udfyldes og forevises ved indsyning.

Klovsyge
For at udstille får og geder skal besætningen være testet fri for klovsyge, og ejererklæring vedrørende det frivillige klovsyge-sundhedsprogram skal medbringes.
Prøverne er gældende i 3 år, (hvis kravet om testgyldighed overholdes) på udstillingstidspunktet.
Det anbefales desuden, at får og geder ikke fremvises på eller krydser arealer på dyrskuet, hvor der også færdes kvæg for at mindske en eventuel smitterisiko herfra.
HESTE
Heste skal medbringe deres hestepas. Alle heste skal være vaccineret mod influenza og stivkrampe og skal medbringe bevis herfor.

Hopper, der påregnes at skulle fole inden for 34 dage eller har folet indenfor de seneste 7 dage, anses ikke for transportegnede.
Heraf følger, at hopper og føl omfattet af ovenstående ikke kan udstilles.
Det anbefales, at føllene er mindst 14 dage gamle ved skuets start.
Heste med åbne, blødende eller væskende sår og heste med skab eller tegn på skab vil blive afvist.
KANINER
Skal være sunde og raske og fri for utøj.
FJERKRÆ
• Fjerkræ skal være mærket, så deres oprindelse og identitet entydigt kan fastslås (fast fodring)
• Arrangøren af skuet skal føre optegnelser over det tilførte fjerkræ med angivelse af ejers fulde navn og adresse
• Fjerkræ skal være vaccineret mod Newcastle disease/paramyxovirusinfektion. Vaccinationen skal foretages med inaktiveret Paramyxovirus-vaccine. Fjerkræ, der ikke er vaccineret tidligere, basisvaccineres med 2 injektioner med 4 ugers mellemrum. For ungers vedkommende første gang tidligst ved 6-ugers alderen. Revaccination foretages én gang årligt. Vaccination skal være udført senest 8 dage før udstilling (BEK. nr. 1273 af 31.10.07).
• Fjerkræ skal være ledsaget af en gyldig vaccinationsattest.
Arrangøren af skuet skal, såfremt der er sket salg og anden omsætning på skuet, føre optegnelse over købers og sælgers navn og adresse.
KATTE
Skal medbringe gyldig vaccinationsattest for vaccination mod kattesyge og katteinfluenza.


HUNDE
Skal være vaccineret mod hundesyge, parvovirus og leverbetændelse.
Der skal medbringes gyldigt vaccinationsbevis.

Vores samarbejdspartnere